การใช้งาน ปรับ 5 จังหวะ
ราคาชุดละ 380 บาท

*หมายเหตุ: ส่วนลดขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ