Contact Us +66 (0)2 233 7535 | [email protected]

ลูกลอยแทงค์น้ำ

Home/วาล์ว/ลูกลอยแทงค์น้ำ

ลูกลอยแทงค์น้ำ

วาล์วลูกลอยแทงค์น้ำ มีความสำคัญมาก กับระบบการเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ภายในอาคารบ้านเรือนมากพอๆ กับปั๊มน้ำ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ เราจะต้องคอยปิดเปิดวาล์วน้ำเอง มิฉะนั้นน้ำก็จะไหลล้นออกจากถังน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์