การรับประกันผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสแตนเลสภายใต้แบรนด์ S-FLO

 • รับประกันการรั่วซึมจากเซรามิควาล์ว 10 ปี หรือการเปิด/ปิด 300,000 ครั้ง

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้:

 1. การดัดแปลงสภาพไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 2. การติดตั้งผิดวิธี การใช้งานผิดประเภท หรือติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น
 • การติดตั้งสินค้า/อุปกรณ์ผิดทิศทาง
 • การใช้งานกับระบบน้ำที่มีแรงดันเกินมาตรฐาน น้ำบาดาล น้ำที่มีสิ่งเจือปนสูง หรือน้ำที่มีค่าความเป็นกรด/ด่างผิดปกติ
 • มีเศษวัสดุติดค้างในสินค้า เนื่องจากปัญหาของระบบน้ำ/สภาพแวดล้อม
 1. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย และภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม รวมถึงการรื้อถอน
 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าที่ชำรุด และจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้

ขั้นตอนการแจ้งเคลมสินค้า

 1. ติดต่อผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เว็บไซต์ nrcimport.com/contact-us/
 • Facebook @sflo.official
 • อีเมล [email protected]
 • โทรศัพท์ 092 264-6918
 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหาย
 2. ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกัน เจ้าหน้าที่จะจัดส่งสินค้าทดแทนให้

หมายเหตุ:     

 • สำหรับรุ่นที่ยกเลิกการผลิต หรือไม่มีวางจำหน่ายในปัจจุบัน บริษัทฯ จะจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่ทัดเทียมกันทดแทนให้
 • การพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า